Kết nối giao thương

Thời gian Hoạt động kết nối giao thương
14:00 – 16:30
Ngày 15/05/2024
Kết nối giao thương với các nhà mua hàng nội địa và quốc tế

(Dành cho các đơn vị triển lãm (theo lịch hẹn)

Địa điểm: Tại khu VIP Lounge

09:30 – 12:00
Ngày 16/05/2024
Kết nối giao thương với các nhà mua hàng nội địa và quốc tế

(Dành cho các đơn vị triển lãm (theo lịch hẹn)

10:00 – 16:00
Ngày 17/05/2024
Kết nối giao thương với các nhà mua hàng nội địa và quốc tế

(Dành cho các đơn vị triển lãm (theo lịch hẹn)

Chương trình kết nối doanh nghiệp với nhà phân phối hiện đại

Đơn vị phối hợp: Satra, Saigon Coop, Aeon Việt Nam, Central Retail Việt Nam

Địa điểm: Tại khu VIP Lounge

Bình luận